26 e 27 de ABRIL 2024

26 e 27 de ABRIL 2024

Condicións xerais

Os termos e condicións que a continuación se indican regulan as
condicións de venda de entradas para o FIV. A tenencia de calquera
das nosas entradas entrañará a aceptación das seguintes
condicións:

 1. Todos os menores de 18 anos deberán acudir acompañados do seu/s
  pai/s, titor legal ou responsable autorizado. Ademais, deberán cumprimentar adecuadamente a autorización de acceso de menores e presentar a fotocopia do DNI/pasaporte ou libro de familia de todas as persoas reflectidas no documento (tanto adultos como menores).
  Os menores de 12 anos non pagarán entrada, pero deben, en todo caso,
  cumprir cos requisitos sinalados en parágrafo anterior. A efectos de que a organización poida controlar o aforo máximo do recinto se reserva para estes asistentes unha cota máxima de 30 accesos que se outorgarán segundo estrita orde de chegada ao recinto.
 2. As entradas dispoñen de diferentes sistemas de seguridade. Toda entrada
  emendada, rota, ou sospeitosa de falsificación autorizará ao organizador para privar o acceso ao portador da mesma. A organización non garante a autenticidade da entrada se non foi adquirida nos puntos de venda oficiais (www.fivdevilalba.com y www.ataquilla.com) Non está permitida a revenda de entradas
 3. Esta entrada constitúe unha licenza ao portador para asistir ao evento.
 4. Unha vez adquirida a entrada non será cambiada nin devolto o seu importe,
  excepto en caso de cancelación do evento. En caso de anulación total do
  acto, a organización comprométese á devolución do importe desta
  entrada. A devolución, en caso de cancelación do festival, poderase efectuar polo Organizador dentro do prazo de quince días desde a celebración prevista. Unha vez celebrado o 70% do programa non haberá lugar a devolución algunha. As malas condicións climatolóxicas e os cambios de horarios non dan dereito a devolución do importe da entrada.
 5. O Organizador resérvase o dereito de cambiar ou alterar o contido e
  orde do programa.
 6. O portador autoriza ao Organizador para efectuar de acordo coa Lei as
  revisións ou rexistro da súa persoa e tenencias para verificar que se cumpren as condicións de seguridade. Resérvase o dereito de admisión, condicionado ao feito de dispoñer desta entrada completa e en boas condicións e de que o portador asuma e obríguese a respectar as normas da Organización e do recinto, así como calquera condición esixible por motivos de seguridade xeral.
 7. Achándose reservado o dereito de admisión, o Organizador do evento
  poderá denegar o acceso ao mesmo ou expulsar do recinto ao portador en caso de incumprimento das indicacións do persoal da organización, así como no caso de que poida racionalmente presumirse que se vai a crear unha situación de risco ou perigo para o propio portador ou outros asistentes, de alboroto ou por estados de intoxicación aparente ou potencial, responsabilizándose o portador en todos os casos polas súas propias accións e omisións que causen lesións a terceiros ou danos materiais.
 8. Prohíbese a entrada ao recinto con bebidas do exterior.
 9. Todos os intentos de estafa, violación e/ou por danos á propiedade
  privada causados directa ou indirectamente á Organización, autorizan a esta a tomar as medidas legais, tanto civís como penais que estime oportunas contra os causantes.
 10. Quedan reservados todos os dereitos de imaxe e de propiedade
  intelectual derivados do evento. O portador non poderá en ningunha forma gravar nin reproducir os sons e/ou imaxes do evento nin dos seus asistentes sen autorización escrita do Organizador. Para o efecto, prohíbese a entrada de cámaras de fotos, vídeo e/ou aparellos de gravación de calquera tipo, así como calquera obxecto que o Organizador considere perigoso na contorna do evento (pirotecnia, armas, botellas, obxectos de cristal, punteiros laser, etc…)
 11. A posesión desta entrada non dá dereito ao seu posuidor ou a terceiros a utilizar
  a mesma, ou o seu contido, con fins publicitarios, de márketing ou de promoción (incluídos concursos, agasallos e/ou sorteos), asociada ao posuidor da entrada ou a un terceiro. O incumprimento deste punto obrigará ao anunciante e/ou usuario non autorizado a facer efectiva unha penalidade equivalente á miña veces o prezo da entrada máis cara do evento que figura no anverso, sen prexuízo de posteriores reclamacións por danos e prexuízos xerais. Así mesmo, quedará anulada a licenza incorporada á presente.
 12. Presumirase que o portador crea unha situación de risco se é posuidor
  de aparellos de gravación, fixación e/ou reprodución sonora ou visual, así como de obxectos susceptibles de ser lanzados e causar dano (latas, botellas, etc…) ou se sobe ao escenario e/ou se lanza sobre o público, aínda por invitación dos artistas, ou se introduce en espazos de acceso restrinxido á Organización, responsabilizándose persoalmente en todos os casos polas súas propias accións e omisións que causen lesións a terceiros ou danos ás cousas.
 13. Sen prexuízo do resto de condicións xerais, o FIV aplicará, en todo
  caso, as condicións técnicas e de seguridade, así como os dereitos e
  obrigacións do público, artistas, intérpretes ou executantes e dos
  organizadores, establecidos pola Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos
  públicos e actividades recreativas de Galicia e polo Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e establécense determinadas disposicións xerais de aplicación na materia; para iso o FIV resérvase o dereito de adoptar cantas medidas sexan necesarias para a consecución de #o devanditos #fin.
 14. O acceso ao recinto do evento comporta o consentimento para ser tomado en fotografías e outros medios de gravación e/ou reprodución sen dereito a compensación algunha por iso calquera que fose a súa utilización posterior.
 15. O portador desta entrada asume persoalmente todo risco que poida
  derivarse do evento e/ou da concentración a que dá lugar o mesmo e, en consecuencia, os riscos que para a súa persoa ou pertenzas puidesen producirse tanto no acceso como durante e na saída.
 16. Unha vez trocadas as entradas por pulseiras, estas pasan a ser o
  elemento que certifica o dereito adquirido. A perda da pulseira, supoñerá a perda do dereito de admisión. Por iso:/li>

 • Debes trocar a entrada pola túa pulseira á túa chegada.
 • Coida a túa pulseira para que se manteña en perfecto estado de conservación, xa que non se admitirán pulseiras danadas ou rotas.
 • Baixo ningún concepto, e ata que termine o Festival, tentes quitarche a
  pulseira, xa que rompería e perderías o teu dereito para acceder ao recinto.
  Conserva a túa pulseira posta e en boas condicións ao abandonar o recinto pois necesitarás ambas as para entrar de novo.

  1. O incumprimento de calquera das condicións autorizará ao
   Organizador para privar ao seu portador do acceso ao recinto, retirándolle a pulseira e reservándose a Organización o dereito para emprender as medidas legais.
  2. A Organización garánteche a protección dos teus datos persoais, e resérvase
   o dereito de utilizar os datos facilitados para mellorar o sistema de vendas. A razón pola cal se solicitan é axilizar o proceso de compra.
   Así mesmo, a Organización garánteche que non vende, aluga ou comercializa os teus datos persoais a terceiros.
  3. O Organizador do evento, en base á tipoloxía e/ou singularidade do mesmo pode anular ou modificar calquera das anteriores condicións, nese caso poñerao en coñecemento do público asistente polas canles que
   considere adecuados..
  4. Calquera reclamación deberá acompañarse obrigatoriamente coa
   presentación desta entrada. A organización terá follas de reclamación ao dispor dos asistentes ao FIV de acordo á normativa vixente.
  5. Todos estes termos e condicións réxense pola lexislación española e
   calquera conflito derivado de calquera transacción co promotor estará suxeito unicamente á xurisdición dos Tribunais Españois.