26 e 27 de ABRIL 2024

26 e 27 de ABRIL 2024

Menores

Todos os menores de 18 anos teñen que encher a autorización de acceso e presentar o documento asinado polo pai/nai/titor legal no despacho de billetes do festival.

En todos casos, tanto pai/nai/titor legal/persoa autorizada, ao asinar este documento e presentar a fotocopia de DNI/pasaporte ou libro de familia de todas as persoas reflectidas neste documento (tanto adultos como menores), declara estar en pleno coñecemento das condicións de compra e venda das entradas expostas aos menores e acéptaas sen restricións. Así mesmo declárase total e único responsable da protección e custodia do menor / menores citados no documento comprometéndose a velar pola súa seguridade e benestar durante a celebración do festival FIV 2023.Aceptando que se a organización non localiza ao adulto responsable xunto ao menor de idade no interior do recinto, procederase á expulsión inmediata do menor quedando exonerada a responsabilidade do promotor na custodia de devandito menor

De igual forma aproba a responsabilidade de  impedir o consumo por parte do/os menores citados neste documento de substancias como alcohol, tabaco ou estupefacientes;; e de evitar calquera situación de risco ou perigo para o menor, ou que el mesmo poida ocasionar.
Os responsables dos menores e estes mesmos eximen de calquera responsabilidade á entidade organizadora  do evento polos danos e/ou prexuízos que os menores puidesen padecer ou provocar, ademais de proclamarse como responsables únicos dos danos e prexuízos mencionados.

Consente firmemente que a entidade non devolva o importe abonado ao menor e/ou se denegue a súa entrada ao recinto, en caso de incumprir algunha das condicións ou de non achegar a documentación correcta e necesaria.

Os menores de 12 anos NON terán que pagar entrada pero SI que deberán cumprir todos os requisitos mencionados anteriormente. A efectos de que a organización poida controlar o aforo máximo do recinto se reserva para estes asistentes unha cota máxima de 30 accesos que se outorgarán segundo estrita orde de chegada ao recinto.